ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഗവ. ലോ കോളേജ് എറണാകുളം. കൊച്ചി -682 011

ഫോൺ : 0484-2353915 0484-2352020

ഫാക്സ് : 0484-2353915