കമ്മിറ്റികൾ

കമ്മിറ്റികൾ

കമ്മിറ്റികൾ

Sl.No.

Category

Name of Teacher

1.

Staff Adviser

Smt. Gifty Oommen

2.

Staff Editor

Dr. Bindumol. V.C

3.

Sports

Smt. Mini Paul

4.

Arts

Smt. Sudha T.P.

5.

NSS

Smt. Mini.S

6.

Legal Aid

Sri. Mayin Aboobacker

7.

Career Placement

Dr. Girisanker

8.

 IQAC

Smt. Anusree

9.

Anti-Drugs Committee

Dr.Dayana M.K. Dr. S.S. Girisanker, Sri.Dileep.C.A

10.

Anti-ragging Squad

Dleep, Meenakumari,Mayin Aboobacker,, Smt. Lekshmi. G.R.

11.

Anti-ragging committee

Dr. Bindumol V.C., Binu Poornamoden,

Gifty Oommen

12.

Internal App. Committee

Smt. Binu Poornamoden, Sri. K.J. Rajan

13

Women Grievance Cell

Dr. Bindumol.V.C., Smt. Sudha T.P., Smt.

K.P.Neenakumari

14.

Internal Complaint Committee

Smt. Gifty Oommen, Smt. Binu Poornamoden,Admn.Asst.,, Vijayalekshmi(3rd sem. LL.M.)

15.

PTA

Smt. Gifty Oommen

15.

Library

Dr. Girisanker

16.

Institutional upkeep

Smt. LinyJose, Sr. Dileep.C.A

17

Electronics

Dr. Girisanker

18

Moot Court

Dr. Meenakumari, Smt. Neenakumary, Smt. Anusree

19.

Purchase committee

Dr. Bindumol.V.C., Dr. Girisanker, Sri K.J. Rajan, Mayin Aboobacker, Smt. Anusree

20.

Bhoomithra Club

Dr. Dayana M.K.

21

Green protocol Teacher in charge

Smt. Mini.S

22

Centre for  Criminal Law

Sri. Dileep C.A

23

Centre for  Health Law

Dr. Bindumol. V.C

24

Centre for CLGPS

Dr. Girisanker

25

Disciplinary Committee

1.     Dr. Girisanker, Smt. Neenakumari,

Smt. Mini.S

 

 

2.     Smt. Mini Paul, Smt. LiniJose, Smt.Mini.S

 

 

3.     Smt. Gifty Oommen, Dr. Meenakumari, Sri. Mayin Aboobacker

 

 

4.     Sri. K.J. Rajan, Dr. Dayana M.K., Sri. Dileep. C.A.

 

 

5.     Smt. Binu Poornamoden, Smt. Lekshmi G.R., Dr. Bindumol. V.C.,

Smt. Anusree.A

 

 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS